Курс професионална компетентност за ръководител на транспотрна дейност

Според последните изменения в Наредба №11 на Министерство на транспорта, (изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г.), международен превоз на пътници и товари може да извършва всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на Общността, издаден от Министъра на транспорта. Транспортната дейност може да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо „Удостоверение за професионална компетентност”.
Учебен център „Гавазови“ извършва подготовка за изпит за придобиване на „Удостоверение за професионална компетентност”. Сертификатът, който получават превозвачите е безсрочен и международно признат. Той съвпада напълно с образеца на сертификат за професионална компетентност, публикуван в Европейската Директива за достъпа до професията - 96/26/ЕС. Всеки, който го притежава може да бъде сигурен, че този документ е признат от компетентните органи на всяка една страна-членка. Документа се подписва от Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и е валиден при издаването на лиценза на Общността.
Актуалните дати за изпит можете да проверите на сайта на Автомобилна Администрация.

Темите разглеждани в курса са:

 • Гражданско право.
 • Търговско право.
 • Трудово право и социално осигуряване.
 • Данъчен режим.
 • Търговско и финансово управление на предприятието.
 • Достъп до пазара.
 • Технически норми и експлоатация.
 • Логистика - спедиция - ИНКОТЕРМС - комбиниран транспорт.
 • Безопасност на движението.
Практическите занимания включват решаване на тестове и казуси, близки до реалните условия на работа и пътуване.
(Програмата на този курс изцяло е съобразена с изискванията на Европейския съюз, чрез прилагането на единни и хармонизирани учебни програми в съответствие с международното законодателство.)
Обучението може да бъде индивидуално, съобразено със свободното време на кандидатите. Осигурени учебни помагала и компетентен преподавателски екип. На вниманието на ръководителите на транспортни фирми!
Учебен център „Гавазови“ организира курс за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на пътници и товари в съответствие с чл. 7, ал. 5 от ЗАП и чл. 5 от Наредба 11 на МТ и чл. 10 ал.1 на Директива 96/26/ЕО на Съвета от 19.04.1996г.
Обучението се провежда в кабинета на фирмата на ул. „Атанас Каменаров“ 5 Начало на курса – според броя на заявилите желание кандидати се изготвя предварителен график на занятията.

РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация „ (ИА „АА“) организира и провежда изпити за придобиване на професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за:
 • обществен превоз на товари на територията на Република България;
 • обществен превоз на пътници на територията на Република България;
 • международен превоз на товари;
 • международен превоз на пътници;
Удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници или товари на територията на Република България се издава след успешно положен изпит по предметите от Приложение №1 от Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Удостоверение за професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници  или товари се издава след успешно положен изпит по предметите от приложение № 1   от Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
До изпит се допускат лица, чието обичайно пребиваване, както е дефинирано в Регламент (ЕО) №1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, е в Република България, за което подписват декларация или представят доказателство, че се обучават във висше училище по чл.17, ал.1 от Закона за висшето образование или в училище по Закона за предучилищно и училищно образование или професионален колеж в страната не по – малко от 6 месеца.
До изпит се допускат лица, които работят в Република България, което обстоятелство се доказва с уведомлението по чл. 62, ал .3 от Кодекса на труда.

 

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

 1. Изпитите за професионална компетентност се провеждат на предварително определени изпитни сесии.
 2. За провеждане на изпититет за професионална компетентност Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предварително изготвя график на сесиите за определен период от време. Графикът се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“.
 3. При необходимост от насрочавае на дати извън установения график, изпълнителния директор на агенцията утвърждава допълнителен график.
 4. Графикът за провеждане на изпитите се изготвя не по-късно от един месец преди началото на изпитния период. Графикът се публикува на електронната страница на ИА „АА“.
 5. Всяка изпитна сесия се състои от една или няколко изпитни дати и се провежда в града и мястото посочени в графика. За провеждане на изпитите се използват кабинети с видеонаблюдение в ИА“АА“ и регионалните звена, като записите от проведените изпити се съхраняват 3 месеца от датата на провеждането им.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

 1. За явяване на изпит кандидатите за придобиване на професионална компетентност представят в ИА“АА“ заявление по образец, не по-късно от 10 дни преди първата дата на избраната от тях изпитна сесия. Към заявлението се прилагат:
 • заверено от кандидата копие на свидетелството/дипломата за завършено най-малко средно образование – представя се в оригинал за проверка;
 • документ за платена такса за явяване на изпит – 25 лв., съгласно чл. 85 на Тарифа №5 за таксите, които се събират в ситемата на Министерството на транпорта, информационните технологии и съобщениата, преведени по сметката на ИА „Автомобилна администрация“.
 1. Служител, определен от ръководителя на съответното регионално звено на ИА“АА“ преглежда и приема документите на кандидатите.
 • Не се приемат непълно и неточно попълнени документи.
Оригиналите на представените свидетелства/дипломи за завършено образование се предоставят за сверяване на копието. Определеният служител в съответния  ОО“АА“ заверяват копието, като отразява датата на сверяване, вписва длъжността, името, фамилията си и се подписва.
 1. Ръководителят на съответното регионално звено на ИА“АА“ изпраща документите на кандидатите в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ за вписване в изпитния протокол на избраната от кандидата сесия.
 2. За повторно и всяко следващо явяване кандидатите подават заявление, в което се посочва последната изпитна сесия, на която кандидадът се е явил. Към заявлението се прилага документ за платена такса за явяване на изпит, съгласно чл. 85 на Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информазионните технологии и съобщенията, преведени по сметката на ИА“АА“.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТИТЕ

 1. Изпитът за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност е теоритичен, писмен и се състои от две части:
 • I част от изпита се състои в решаване на изпитен тест, съставен от 20 въпроса с избор на верен отговор и 10 въпроса с вписване на отговор(отворени въпроси), като максималният брой точки с първата част на изпита е 40 точки. Максималния брой точки при въпросите с избор на верен отговор е 20 точки, като за всеки правилен отговор се дава 1 точка. При отворените въпроси, максималния брой точки е 20, като за всеки правилен и пълен отговор се дават 2 точки, а за правилен, но непълен отговор – 1 точка. Първата част на изпита е успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 60% от максималния брой точки за тази част.
 • II част от изпита се състои в решаване на 3 казуса, като максималния брой точки от всички казуси е 60. За всеки правилен и пълен отговор на казусите се присъждат 20 точки. Броят на точките се намалява за неправилни ли непълни отговори. Втората част е успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 60% от пълния брой точки за тази част.
 1. Окончателната оценка от изпита за придобиване на професионална компетентност е положителна, когато кандидатът е взел успешно и двете части и има не по-малко от 60% от общия брой точки от първата и втората част.
 2. Етапите на провеждане на изпита са следните:
 • първи етап – решаване на изпитен тест с въпроси с избар на верен отговор и отговор на отворени въпроси (I част). Времето за решаване на теста е 120 минути.
 • втори етап – разработване/решаване на казуси. Времето за решаване на казусите е 120 минути.
 1. Кандидатите, които са положили успешно първата част на изпита, при повторна и всяко следващо явяване се явяват само на втората част на изпита.
Кандидатите, които са положили успешно втората част на изпита, при повторно и всяко следващо явяване на двете части на изпита.
 

ИЗПИТНИ КОМИСИИ

 1. Изпитите се провеждат от комисия в състав: председател и член на комисията.
 2. Решените от кандидатите тестове и казуси се оценяват от комисия в състав: председател и двама членове на комисията.
 3. Изпълнителния директор на ИА „Автомобилан администрация“ със заповед определя лицата, които могат да провеждат изпитите на кандидатите и лицата, които могат да оценяват тестовете и казусите.

ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 1. За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност служителите на отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ (ППК) предварително изготвят изпитни протоколи.
 2. Изпитните протоколи се изготвят в два екземпляра – по един за регистъра и за архива на документите от проведените изпити.
 3. Във всеки протокол се вписват до 28 кандидата. В протоколите се вписва часа, датата и мястото на провеждане на изпита. Протоколите се номерират по възходящ ред.
 4. Изпитните протоколи се публикуват на стараницата на ИА „АА“ (rta.government.bg) не по-късно от 5 календарни дни преди първата дата на съответната сесия.
 5. Резултатите от всяка част на изпита и формираната окончателна оценка се нанасят от председателя на изпитната комисия в протокола с „ДА“ за лицата успешно положили изпита и с „НЕ“ за лицата, които не са издържали изпита.
 6. За кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит или резултатите им от него са анулирани, в изпитните протоколи се записва съответно: „Не се явил“, „Не е допуснат“ или „Отстранен“ или „Резултата е анулиран“.
 7. Изпитния протокол е редовен, когато за всяко от лицата, записани в протокола, е отбелязана оценка или причина, поради която няма такава.
 8. При установена явна фактическа грешка в имената и ЕГН на кандидат, правилните данни се вписват като забележка от председателя на комисията и се подписват от членовете на комисията.
 9. Изпитните протоколи се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „автомобилна администрация“ или от упълномощено от него длъжностно лице.
 10. Отдел „ППК“ води регистър на протоколите от проведените изпити на електронен и хартиен носител.
 11. Тектовете и казусите, които кандидатите са решавали по време на изпита се съхраняват в ИА „Автомобилна администрация“ за срок от 2 години. Протоколите от проведените изпити се съхраняват 50 години.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

 1. Председателят на изпитната комисия получава документите за провеждането на изпита ( протоколи, тестове и казуси ), в запечатани пликове за всяка част на изпита.
 2. Преди началото на всеки етап от изпита, председателя на изпитната комисия дава указания относно провеждането на изпита, съдържанието и оценяването на тестовете и казусите, както и времето определено за решаването им. Представя на всеки кандидат малък, голям плик и формуляр, в който се попълват трите имена на кандидата, ЕГН, номер на протокола, сесията и вида на изпита, на който се явяват. Попълнения формуляр се подписва от кандидата, поставя се в малсия плик и се запечатва.
 3. Председателят на комисията отпечатва съответния плик с документи за провеждане на изпита.
 4. Председателят проверява самоличността на кандидатите и ги поканва да изтеглят тестове/казуси по реда, по който са записани в протокола.
 • Кандидати, които не представят документи за самоличност, не се допускат до изпит.
 • Кандидати, явили се след началото на изпита, не се допускат до изпит.
 1. По време на изпита кандидатите използват само тестове, казуси и листа предоставени от комисията, не се допуска използването на допълнителни материали (учебници, учебни помагала, записки и/или технически устройства). През втория етап от изпита се допуска използването на калкулатор.
 2. При тестовете с избор на верен отговор, верните отговори се отбелязват със знах „Х“. Корекции в изпитните тестове не се допускат. Председателят на комисията:
 • дава указания на кандидатите да не вписват имената си и да не поставят други знаци или отметки по документите от изпита;
 • обявява началото на съответния етап на изпита след като и последният кандидат е изтеглил изпитния си тест или казус;
 • записва на учебната дъска часовете за началото и края на съотвентия етап от изпита;
 • обявява последните 10 и 5 минути преди изтичане на времето за работа;
 • обявява края на съответния етап на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички изпитвани са предали изпитните си тестове.
 1. След приключване на съответния етап на изпита, председателя на комисията поканва всеки кандидат да постави в големия плик решените от него тестове и казуси и малкия плик и да го запечата.
 2. Председателят поставя всички индивидуални пликове в общ плик, запечатва плика и заедно с член на комисията се подписва на мястото на запечатването. Пликовете с решените тестове и казуси и протоколите се поставят в метална каса в изпитния център с постоянно видеонаблюдение.
 3. След приключване на първи етап от изпита, председателя на комисията обявява часа за началото на втория етап от изпита.
 4. По време на изпита комисията следи за спазването на реда за провеждането на изпита:
 • В кабинета не се допускат външни лица (освен оправомощени от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ длъжностни лица);
 • не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
 • изпитваните работят самостоятелно;
 • не се допуска излизане на изпитваните от залата, преди да са предали окончателно изпитните си тестове и казуси.
 1. По време на изпита председателят на комисията следи за работата на системата за видеонаблюдение. При прекъсване на работата за видеонаблюдение председателят на комисията своевременно уведомява директора на дирекция „ППС и водачи“
 2. Председатеят на изпитната комисия може да отстрани от залата кандидат, който нарушава реда за провеждане на изпита.
 3. За оценяване на тестовете и казусите пликът с изпитните тестове, казусите и протоколите се разпечатват в присъствието на началника на отдел „ППК“ и двама служители, определени за участие в комисията за оценяването.
 4. Всеки индивидуален плик се разпечатва, след което се нанася един и същ пореден номер върху решените тестове и/или казуси и съответния малък плик.
 5. Тестовете и казусите се предават на комисията по оценяването, а изпитните протоколи и малките пликове остават на съхранение при началник отдел „ППК“.
 • Комисията по оценяването проверява и оценява тестовете и казусите.
 • Началникът на отдел „ППК“ предоставя малките пликове и протоколите на комисията за оценяване и ориентиране на оценените тестове и казуси към лицата, които са ги решавали.
 1. Писмените работи на кандидатите, които са вписали лични данни върху тестовете и/или казусите или по друг начин са нарушили анонимността на изпита, не се оценяват.
В протокола за съответния кандидат се вписва „Резултатът е анулиран“. Изпълнителния директор на ИА „АА“ анулира резултата от изпита на кандидат:
 • за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ спневярно съдържание;
 • не е решил самостоятелно изпитния си тест или казуси;
 1. Резултатите от проведените изпити се публикуват на електронната страница на ИА „АА“.
 2. Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита и да разгледат изпитния си тест и казуси, както и да получат разяснения за допуснатите грешки, ако в 7-дневен срок от обявяването им подадът заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“.
 3. Кандидатите могат да поискат тестовете и казуси да бъдат преразгледани от комисия за оценяване в друг състав. Комисията изготвя протокол, който съдържа мотивирано становище за потвърждаване или промяна на оценката на кандидата. Поставената оценка от комисията е окончателна.

УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОТЧЕТ

 1. На кандидатите, положили успешно двете части от изпита, се издава удостоверение за съответната професионална компетентност, не по-късно от 50 дни считано от първия работен ден следващ последната дата на съответната изпитна сесия.
 2. Удостоверенията се изпращат в съответните регионални звена на ИА „АА“, посочени от кандидатите в заявленията (Приложение 1). Удостоверенията на кандидатите, които не са посочили конкретно регионално звено на ИА „АА“, могат да бъдат получени от деловодството на ИА „АА“ (гр. София, ул. „Ген. В. Гурко“ №5).
 • Удостоверението за професионална компетентност се получава от притежателят му или от упълномощен негов представител. При получаване на удостоверението пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. Упълномощаването следва да е изрично за получаване на съответния документ.
 • За получаване на удостоверението се представя документ за платена такса за издаване на удостоверение, съгласно Тарифа №5. Документите за получените удостоверения се изпращат в отдел „ППК“.
 1. За издаване на дубликат на удостоверението за професионална компетентност се подава заявление (Приложение №2), към което се прилага документ за платена такса, съгласно Тарифа №5. В удостоверението изрично се записва, че е дубликат. Преди издаване на дубликат се прави проверка в системата за административно –наказателната дейност на ИА „АА“ дали същото не е иззето като доказателство при съставяне на аст за установяване на административно нарушение. Когато удостоверението е иззето или има издадено наказателно постановление, дубликат не се издава.
 2. Лицата, които притежават удостоверения за професионална компетентност, издадени по реда на Наредба № 11 в периода 19.11.2002 г. до 04.05.2007 г., и желаят да им бъде преиздадено по образец, приложение №2 към чл.2 от Наредба №11, подават заявление (Приложение №3) до изпълнителния директор на ИА „АА“, като към него се прилагат оригинала на удостоверението и документ за платена такса за издаване на удостоверение, съгласно Тарифа №5.
 3. На лицата, които притежават дипломи от Академия ИРУ за ръководители на транспортна дейност, издадени по реда на Методиката за организирането и провеждането на изпити за професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност за обществен превоз на територията на Р. България и международен автомобилен транспорт, издадена от изпълнителния директор на ИА „АА“ и по реда на Заповед №РД-120 от 18.03.2005 г. на изпълнителния директор на ИА „АА“ в периода от 19.11.2002 г. до 29.07.2010 г., се издава удостоверение за професионална компетентност по образец, Приложение №3 към чл.5, ал.2 от Наредба №11, без да полагат съответните изпити. Лицата подават заявление (Приложение№3) до изпълнителния директор на ИА“АА“, към което прилагат копие на заявление (Приложение №3) до изпълнителния директор на ИА „АА“, към което прилагат копие на дипломата на Академия ИРИ и документ за платена такса съгласно Тарифа №5
 4. ИА „АА“ създава и поддържа регистър на издадените удостоверения за професионална компетентност. В регистъра се вписват:
 • трите имена по документ за самоличност и ЕГН на лицето, на което е издадено удостоверението;
 • номерът на изпитния протокол, датата и сесията;
 • издадени дубликати, заверки и бракувани удостоверения.

За допълнителна информация:

Адрес: Пловдив, ул. „Атанас Каменаров“ 5.

Телефон:

 • 0893 750 721
 • 0888 526 414
 • 0897 698 933
Call Now Button