ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРОТИНЕТКИ – ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И ОТГОВОРНОСТИ. СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА МОБИЛНОСТ.

Удобни, компактни и екологични, електрическите тротинетки стават все по – предпочитани като начин за придвижване в градски условия. Заедно с удобствата обаче, управлението на тези средства носи и риск, както за водача им, така и за другите участници в движението. За да можем да се възползваме от предимствата на този вид превозно средство и да го управляваме по безопасен начин е важно да знаем правата и задълженията си.

Какво представляват електрическите тротинетки?

 

В закона за движение по пътищата е дадена дефиниция на за електрическа тротинетка, която гласи:

Индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС) е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 км/ч, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 мм, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точката R, ненадвишаваща 400 мм, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 кг. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

На какво трябва да отговарят електрическите тротинетки (ИЕПС)?

За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всяко индивидуално електрическо превозно средство трябва да има изправни:

 • спирачки;

 • механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал; 

 • устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад.

Кой може да управлява индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС)?

В закона за движение по пътищата изрично е упомената минималната възраст, която лицата трябва да са навършили за да управляват електрически тротинетки (ИЕПС).

 • 16 навършени години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 км/ч;

 • 14 навършени години – само по велосипедни алеи.

Кои са основните правила за движение, които водачът на ИЕПС е длъжен да спазва?

Според закона за движение по пътищата, водачът на ИЕПС е длъжен:

 • да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан (при неспазване – глоба 10 лв.);

 • да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава, възможно най – близо до дясната граница на платното за движение (при неспазване – глоба 50 лв.);

 • в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини (при неспазване – глоба 50 лв.);

 • да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално превозно средство (при неспазване – глоба 50 лв.);

 • да ползва каска, ако е на възраст до 18 години (при неспазване – глоба 10 лв.).

!!Санкциите за неспазване на правилата за движение са съответно 10 и 50 лева – в зависимост от тежестта на нарушението.

Какви са забраните за движение заложени в закона за движение по пътищата?

 

На водача на индивидуално електрическо превозно средство е забранено:

 • да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;

 • да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 “Забранено е влизането на велосипеди”;

 • да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 “Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии”;

 • да развива скорост по – висока от 25 км/ч;

 

 • да превозва други лица;

 • да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

 • да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;

 • да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

 • да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

 • да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

 • да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

!! При неспазване на която и да е от гореизброените забрани е предвидена глоба в размер на 50 лв. 

!!! Запомнете: Правилата и забраните предвидени в закона за движение по пътищата са регламентирани с цел вашата безопасност и тази на другите участници в движението.

 

Съвети и препоръки за безопасна мобилност:

 • Обърнете внимание, че когато пресичате на пешеходна пътека или на пешеходен светофар е абсолютно задължително да слезете от електрическата тротинетка. 

 • Носете винаги предпазна каска, когато управлявате електрическа тротинетка или велосипед. При инцидент на пътя, тя може да ви предпази от сериозни наранявания. 

!!! Запомнете: Електрическата тротинетка не е за забавление! Тя е средство за придвижване, което не бива да предоставяте на лица, които нямат навършена необходимата възраст.

 • Старайте се да бъдете максимално обезопасени и внимателни на пътя! Запомнете, че в тъмните часове на денонощието, носенето на светлоотразителна дреха или жилетка ви прави в пъти по – видими за останалите участници в движението.

 • Когато управлявате електрическа тротинетка винаги бъдете внимателни и фокусирани, защото представлявате сериозна заплаха за пешеходците.

 • Трябва да знаете, че в действителност електрическите тротинетки са безшумни и много често застрашават пешеходците. Бъдете максимално фокусирани, когато управлявате тези средства!

 • Не използвайте електрическата тротинетка когато вали! Когато настилката е мокра, превозното средството става по – трудно за контрол.

 • Балансът при тези превозни средства е много важен. Не се опитвайте да карате електрическата тротинетка с една ръка!